Date : Monday, 22 October , 2018

larijaniTurkmensNews- Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna yşarat edip Amerikalylaryň bu hereketi ýurtdaky maýagoýumlyklarda biraz täsiri boldy emma oňa çäre görüldi we gepleşikler hem geçirlip durandyr diýdi.

şu gün Ali Larijani habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde Amerikalylar ýadro ylalaşygynda ahlaga, kanunlara we halkara ylalaşyklara garşy hereket edendirler we resmi tärde ondan çykandyrlar diýmek bilen Amerikanyň hereketlerine garşy göreşmek üçin belli bir çarçuwa ýetmek zerurdyr diýip nygtady.

larijani sözüniň dowamynda amerikanyň eýrana garşy hereketleri täze zat däldir we yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten wagtyndan başlanandyr diýip beýan etdi.

Habarlar

öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

Eýranyň ilçileri ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmäge ýörite üns b...

Türkmenbaşydaky täze port doly güýjünde işlemeýär – Berdimuhamedo...

gorkut ata

gorkut ata

ruhy ýagdaýlar hakynda

Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine ş...

Täjik ýük maşynlary bir aý gowrak türkmen serhedinde durýarka, Tü...

Täjik kompaniýasy Türkmenistandan sowa ýük getirmegiň alternatiw ...

Ojagy hiç haçan öçmejek şahyr

Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň bazarlaryna ýene arzan azy...

Türkmenistan BMG-nyň rekomendasiýalarynyň bir toparyny inkär etdi...

Tramp BMG-niň umumy ýygnagynda Eýrana garşy toslamalaryny gaýtala...

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentin...

Ruhani: Amerikanyň Eýran baradaky nädogry syýasaty şowsuzlyga uçr...

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP