Date : Tuesday, 22 May , 2018

LarijaniEýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Amerika döwleti dünýäde parahatçylygy berkarar etmek niýeti bilen guralan Birleşen Milletler Guramasyny ýok etmegiň yzyndadyr we we dünýäni durnuksylyga tarap iterýändir diýip nygtady.

şu gün Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani mejlisiň açyk maslahatynyň başynda eden çykyşynda Amerikanyň telawiwdaky ilçihanasynyň basybalynan Kudusa geçirlenligine yşarat edip bu meselä dünýä ýurtlarynyň aglabasynyň garşy çykanlygyna we BMG-iň tassyklamalarynyň hem ony kabul etmeýänligine garamazdan Amerikalylar bu hereketi bilen BMG-ini ygtybardan gaçyrandyrlar diýip beýan etdi.

Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani şeýle-de duşenbe güni sionist režimiň palestinalylara garşy amala aşyran uly jenaýatyny ýazgarmak bilen bir wagtda bu uly jenaýat Amerika we sionist režimi üçin gara menek bolup galjakdyr diýip sözüne goşdy.

Habarlar

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP