Date : Wednesday, 16 January , 2019

Eýranyň üç Güýjiniň BaşlyklaryTurkmensNews- ykdysady sazlaşyklar boýunça ýokary geňeşiň ۳-nji maslahaty şu gün Eýranyň ۳ güýjiniň başlyklarynyň gatnaşmagynda we prezident Hasan Ruhaniň baştutanlygynda geçirildi we onda Amerikanyň haýbat atmalaryna garşy göreşmek baradaky senariolara garaldy.

IRNA habarlar gullygynyň beren habaryna görä Eýranyň ۳ güýjiniň bilelikde geçiren maslahatynda Amerikanyň ähtimallaýyn amala aşyrjak gadaganlyklarynyň Eýran ilatynyň ýaşaýşyna , içerki önüme we döwlet býyjetine täsir galdyrmagynyň öňüne geçilmegi barada tutum tutyldy.

bu maslahatda şeýle-de gara pullaryň aklanmagynyň hemde terrorizmiň maliýe taýdan üpjün edilmeginiň öňüne geçmek ugurda ýurdyň hukuky örisinde çynlakaý hereketleriň amala aşyrylmagy we halkara bank hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi we şu ugurda Amerikanyň başbozarlyklarynyň öňüne geçmek barada amatly çäreler tassyklandy./Parstoday

Baş Habarlar

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP