Date : Saturday, 20 October , 2018

Eýranyň üç Güýjiniň BaşlyklaryTurkmensNews- ykdysady sazlaşyklar boýunça ýokary geňeşiň ۳-nji maslahaty şu gün Eýranyň ۳ güýjiniň başlyklarynyň gatnaşmagynda we prezident Hasan Ruhaniň baştutanlygynda geçirildi we onda Amerikanyň haýbat atmalaryna garşy göreşmek baradaky senariolara garaldy.

IRNA habarlar gullygynyň beren habaryna görä Eýranyň ۳ güýjiniň bilelikde geçiren maslahatynda Amerikanyň ähtimallaýyn amala aşyrjak gadaganlyklarynyň Eýran ilatynyň ýaşaýşyna , içerki önüme we döwlet býyjetine täsir galdyrmagynyň öňüne geçilmegi barada tutum tutyldy.

bu maslahatda şeýle-de gara pullaryň aklanmagynyň hemde terrorizmiň maliýe taýdan üpjün edilmeginiň öňüne geçmek ugurda ýurdyň hukuky örisinde çynlakaý hereketleriň amala aşyrylmagy we halkara bank hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi we şu ugurda Amerikanyň başbozarlyklarynyň öňüne geçmek barada amatly çäreler tassyklandy./Parstoday

Habarlar

Eýranyň ilçileri ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmäge ýörite üns b...

Türkmenbaşydaky täze port doly güýjünde işlemeýär – Berdimuhamedo...

gorkut ata

ruhy ýagdaýlar hakynda

Eýran, Azerbaýjan we Orsýetiň demirýollarynyň birikdirilmegine ş...

Täjik ýük maşynlary bir aý gowrak türkmen serhedinde durýarka, Tü...

Täjik kompaniýasy Türkmenistandan sowa ýük getirmegiň alternatiw ...

Ojagy hiç haçan öçmejek şahyr

Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň bazarlaryna ýene arzan azy...

Türkmenistan BMG-nyň rekomendasiýalarynyň bir toparyny inkär etdi...

Tramp BMG-niň umumy ýygnagynda Eýrana garşy toslamalaryny gaýtala...

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentin...

Ruhani: Amerikanyň Eýran baradaky nädogry syýasaty şowsuzlyga uçr...

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP