Date : Tuesday, 25 September , 2018

Komondo Eyran 300x169 - Eýranyň günorta gündogarynda bir terrorçy topar dargadyldyTurkmensnews – Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi bu welaýatyň sarawan etrabynda bir terrorçy toparyň dargadylanlygyny yglan etdi.

Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi serdar sertip pasdar Muhammet Ganbari Eýranyň polisiýa güýçleriniň Sarawanyň umumy sebitiniň ýanynda Eýranyň ynkylabyna garşy terrorçy toparjygyň agzalary bilen çaknyşyp terrorçylaryň birini heläk edendirler diýip habar berdi.

bu oprerasiýada bir entek ýeňil we ýarym agyr ýarag , bomba polisiýa güýçleriniň erkine düşendir diýip Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi serdar Ganbari aýtdy.

Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň merkeziniň ۳۳۵ kilometr günorta gündogar sebitinde ýerleşen Sarawan etraby pakistan bilen serhetdeşdir.

Habarlar

Ýazyjyogly Ahmet Bijanyň “Ajaýybyl-Mahlukat” eserinde haýwanat dü...

Ahwazda amala aşyrlan terrorçylykly hüjüm

dutar

Türkmenistan Hazar deňiziň çäginde söwda gatnaşyklaryň ösdürilmeg...

Zarif: Türkiýäniň resmleri bilen geçirlen gepleşikler netijeli bo...

Ruhani: jogäpkärçilik Eýran resmileriniň gowy ýeridir

Gahary ýuwutmak

Gurbanlygyň sogaby

Putiniň Berdimuhamedow bilen geçiren näbelli gepleşigi

Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Çagany ýatyrmak üçin 10 usul

Amerikanyň Eýrana garşy gadaganlyklary peýdasyz işdir

Türkmenyn Adı ve Tarihi

gözdegme bilen doganyň dogrulygy

Gasemi: Pompeonyň sözleri Amerikanyň ejizliginiň alamatydyr

Eýran milleti zor aýdylmagyna berk gaýtawul berjekdir

larijani: Amerika bilen sionist režimi sebit durnuksyzlygynyň oja...

Zarif:ýadro ylalaşygynda Eýran Ýewropa garaşyp durmaz

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP