Date : Tuesday, 17 July , 2018

Komondo Eyran 300x169 - Eýranyň günorta gündogarynda bir terrorçy topar dargadyldyTurkmensnews – Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi bu welaýatyň sarawan etrabynda bir terrorçy toparyň dargadylanlygyny yglan etdi.

Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi serdar sertip pasdar Muhammet Ganbari Eýranyň polisiýa güýçleriniň Sarawanyň umumy sebitiniň ýanynda Eýranyň ynkylabyna garşy terrorçy toparjygyň agzalary bilen çaknyşyp terrorçylaryň birini heläk edendirler diýip habar berdi.

bu oprerasiýada bir entek ýeňil we ýarym agyr ýarag , bomba polisiýa güýçleriniň erkine düşendir diýip Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň tertip düzgün goraýjy güýjiniň serkerdesi serdar Ganbari aýtdy.

Eýranyň günorta gündogarynda ýerleşen Sistan we Baluçestan welaýatynyň merkeziniň ۳۳۵ kilometr günorta gündogar sebitinde ýerleşen Sarawan etraby pakistan bilen serhetdeşdir.

Habarlar

Tramp NATO guramasyndan çykmak bilen haýbat atdy

Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek maslahatlaş...

ýewropalylar ýadro ylalaşygy baradaky yradasyny amala döndermelid...

Eýranyň üç güýjiniň başlyklary Amerikanyň haýbat atmlaryna garşy ...

Russiýa bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň arasynda telefon söhbe...

Eýran bilen Özbegistanyň maýagoýumlyk boýunça bilelikdäki komitet...

Ruhani:bet niýetliler Eýran milletiniň garşysynda baş egjekdirler...

Larijani:Eýran özüniň belli usullaryna daýanyp ýadro gepleşikleri...

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş Maksatnamasy geljekgi hyzmatdaşlygyň...

Türkmenistan hakda ombudsmen hasabaty

Türkmenistan BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň agzalygyna saýl...

Çaga 10 ýaşa ýetýänçä onuň ۱۰ sany esasy bilmeli zatlary

Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi...

oraza baýramy gutly bolsun

Larijani: Amerikanyň boluşyna görä Eýran çäre görendir

Ruhani bilen makron ýadro ylalaşygy barada gürrüň etdiler

Ýetip gelýän bütin dünýä Kudus güni hakda(2-njy bölüm)

“Metbugata ýörite bilimi bolan hünärli adamlar ýolbaşçylyk etmeli...

Eýran goşuny:golaý geljekde dünýä,sionist režimiň ýogalmagyna şaý...

Ruhani: Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagy öz zyýanynadyr...

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP