ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Taryh

 • ترکمنستان 150x150 - Şu gün Nowruz baýramy

  Şu gün Nowruz baýramy

  TurkmensNews-  Milli medeniýetimiz we sosial durmuşymyz taýdan aýratyn ýeri bolan Nowruz baýramy bilen tüýs ýüregimizden gutlaýarys

  تاریخ خبر : ۰۱ فروردین ۱۳۹۹

 • 1399 njy hijri şemsi 150x150 - 1399-njy hijri şemsi ýyly gutly bolsun

  ۱۳۹۹-njy hijri şemsi ýyly gutly bolsun

  TurkmensNews-  Täze ýyly Eýran Yslam Respublikasynyň resmi wagtynda juma gün ertir bilen sagat (7:19:37) başlanýar. Ertir, 20-nji aprel,hijri şemsi senesi boýunça  1399-ny ýylynyň ýene bir ybaratda Täze ýylynyň, Nowruzyň başlanmagy we gadymy dabaralaryň biri. 1399-njy ýyl, ertir irden (anna) Tehran wagty,  1441-nji hijri kamary ...

  تاریخ خبر : ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

 • Yslam Ynkylabynyň üstünliginiň ýyllyk dabarasy Eýran bilen zamandaş köp ýurtlarda geçirildi

  Yslam Ynkylabynyň üstünliginiň ýyllyk dabarasy Eýran bilen zamandaş köp ýurtlarda geçirildi

  TurkmensNews-  Palestinanyň yslam çydam hereketiniň syýasy gullugynyň başlygy Ismaýyl Haniýe bir sargyt boýunça yslam Ynkylabynyň üstünliginiň ýyllygyny Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysyna we Eýran milletine gutlady.   Ismaýyl Haniýe bu sargydynda şeýle-de Palestina meselesi barada Eýranyň usully boluşyndan gadyrdanlyk edip Allah tagaladan ...

  تاریخ خبر : ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

 • Taryh 150x150 - Taryhda 1-nji fewral

  Taryhda 1-nji fewral

  TurkmensNews-  Taruhyn şu Güni 1553-nji ýylyň 1-nji fewraly… Osman imperiýasy bilen Fransiýa şalygynyň arasynda “Stambul Şertnamasy” baglaşylýar we iki ýurt Awstriýa imperiýasyna garşy arkalaşyk döredýär. Şertnama bilen Fransiýa şasy Osman patyşasyna tabynlygyny we patyşanyň Ýewropanyň ýeke-täk imperatorydygyny ykrar edýär. Osman ...

  تاریخ خبر : ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

 • Taryh 150x150 - Taryhda ýylyň 22-nji ýanwar

  Taryhda ýylyň ۲۲-nji ýanwar

  1517-TurkmensNews-  nji ýylýň 22-nji ýanwary… Osman imperiýasy bilen Müsüri we Siriýany dolandyrýan Mamluk döwletiniň arasynda “Ridaniýe söweşi” bolýar. Söweşde ýeňilen Mamluk Soltany ýurdunyň merkezi etraplaryna çekilip, göreşmäge dowam eden hem bolsa, 4-nji fewralda Patyşa Ýawuz Soltan Selim paýtagt Karire dabara ...

  تاریخ خبر : ۰۲ بهمن ۱۳۹۸

 • 2 nji ýanwar 150x150 - Taryhda 4-nji ýanwar

  Taryhda 4-nji ýanwar

  Turkmensnews-  TurkmensNews-  Taryhyň Şu Güni 1969-njy ýylyň 4-nji ýanwary… 1965-nji ýylda gol çekişilen “Ähli milletparaz ekstremizminiň ortadan aýrylmagy hakyndaky Halkara şertnama” güýje girýär. 1990-njy ýylyň 4-nji ýanwary… PAkistanyň Sinh welaýatynda taryhyň iň uly otly pajygalaryndan biri bolýar. Ýolagçy otlularyndan biri ýük otlusy ...

  تاریخ خبر : ۱۴ دی ۱۳۹۸

 • 2 nji ýanwar 150x150 - Taryhda 3-nji ýanwar

  Taryhda 3-nji ýanwar

  TurkmensNews-  TurkmensNews-  Taryhyň Şu Güni

  تاریخ خبر : ۱۳ دی ۱۳۹۸

 • Taryhda 1-nji ýanwar

  Taryhda 1-nji ýanwar

  TurkmensNews-  Şu gün 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary… Taryhyň Şu Güni başlaýar 1959-njy ýylyň 1-nji ýanwary… Kubada diktator Fulgeniko Batista täze ýylyň ilkinji sagatlarynda paýtagt Gawanadan gaçýar. Fidel Kastronyň liderlik edýän ýaragly topary Çe Guewaranyň öňbaşçylygynda Gawana gelmäge başlaýar. 1987-nji ýylyň 1-nji ýanwary… ...

  تاریخ خبر : ۱۱ دی ۱۳۹۸

 • 13-nji aban mynasybetli Eýran goşunynyň çykaran beýannamasy

  ۱۳-nji aban mynasybetli Eýran goşunynyň çykaran beýannamasy

  TurkmensNews-  Eýran Yslam respublikasynyň goşuny 13-nji aban güni mynasybetli bir beýannama çykaryp ynkylaby we häkimiýeti goramakda bütin ugurlarda imperializme garşy göreşmäge taýýadygyny yglan etdi. Eýran Yslam respublikasynyň goşuny 13-nji aban güni mynasybetli çykaran beýannamasynda Eýranyň milleti 1358-ni ýylyň aban aýynyň 13-nji ...

  تاریخ خبر : ۱۳ آبان ۱۳۹۸

 • 4bk3421ec3ddbf509y 800C450 150x150 - TAÝPALAR PATYŞALARY

  TAÝPALAR PATYŞALARY

  turkmensnews- Isgender panylyk saraýyndan bakylyk älemine gadam basansoň, taýpalar patyşala­ry älemi basyp alypdyrlar. Her ta­rapda bir patyşa bolupdyr. Olaryň ählisi güýçli bo­lup, leşgerdir hazynalar bilen arkalanyp, biri-birlerine tabyn bolmandyrlar.

  تاریخ خبر : ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

 • Ilkinji Kofe

  Ilkinji kofe

  Taryhda ilkinji gezek kofe biziň eýýamymyzyň 1000-nji ýylynda Efiýopiýanyň Galla taýpasy tarapyndan içmäge niýetlenip oýlanyp tapylypdyr.

  تاریخ خبر : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷