ترکمن نیوز
ترکمن نیوز
ترکمن نیوز

Bilim

 • 150x150 - Howp jaňy!

  Howp jaňy!

  Turkmensnews- ýurduny goramak we howpsuz salamak islän gadymy Hytaý, Hytaýyň Beýik diwaryny gurdular. Hiç kim ondan geçip bilmez öýdüpdirler. Emma, ​​gynansak-da, Beýik Hytaý diwary gurlandan soň ilkinji 100 ýylda Hytaýa üç gezek hüjüm edildi. Her gezek duşmanyň diwara çykmagyna zerurlyk ...

  تاریخ خبر : ۱۵ تیر ۱۳۹۹

 • 10 150x150 - Koronawirus azyndan 17 gün ýaşap bilýär

  Koronawirus azyndan 17 gün ýaşap bilýär

  Turkmensnews- Bir zadyň üstünde 3 gün ýaşaýandygy çak edilen täze görnüş koronawirusyň, ondan 5 esse köp ýagny 17 gün ýaşap bilýändigi anyklandy

  تاریخ خبر : ۰۶ فروردین ۱۳۹۹

 • علمای اهل سنت 150x150 - Kovid-19 howada 3 sagada çenli ýaşap bilýär

  Kovid-19 howada 3 sagada çenli ýaşap bilýär

  TurkmensNews-  Milli Saglygy goraýyş institutlary, Syrkaw gözegçilik we öňüni alyş merkezleri, Prinseton Uniwersitedi we UCLA guramasyndan ylmy-derňew işgärleriň geçiren we The New England lukmançylyk žurnalynda çap edilen derňewinde, Kovid-19-yň üsgülewük ýa-da asgyrykdan soň howada damja görnüşinde 3 sagada çenli galyp ...

  تاریخ خبر : ۰۱ فروردین ۱۳۹۹

 • ایران 150x150 - Eýranda Koronawirusyna duçar bolanlaryň 552-si gutuldy

  Eýranda Koronawirusyna duçar bolanlaryň ۵۵۲-si gutuldy

  Turkmensnews-  Eýranyň saglygy goraýyş ministrligi şu wagta çenli Eýranda Koronawirusyna duçar bolanlaryň 552-si gutuldy diýip yglan etdi Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň umumy gatnaşyklar we maglumat ýetiriş merkeziniň metbugat wekili Kianooş Jahanpoor çarşenbe güni eden çykyşynda Eýranda 2922 adamyň Koronawirusyna duçar bolanlygyny ...

  تاریخ خبر : ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

 • Korona zerarly Eýranda 150x150 - Korona zerarly Eýranda 8 adam aradan çykdy

  Korona zerarly Eýranda 8 adam aradan çykdy

  TurkmensNews-  Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň umumy aragatnaşyklar we maglumat ýetiriş merkeziniň başlygy Kianuş Jahanpur Korona zerarly Eýranda 8 adam aradan çykdy we 43 adam hem oňa duçar boldy diýip yglan etdi. Eýranyň saglygy goraýyş ministrliginiň umumy aragatnaşyklar we maglumat ýetiriş merkeziniň ...

  تاریخ خبر : ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

 • Türkmenistan 1 150x150 - Türkmenistanyň Prezidenti ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahatyny geçirdi

  Türkmenistanyň Prezidenti ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahatyny geçirdi

  TurkmensNews-  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleriniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň agzalarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Gün ...

  تاریخ خبر : ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

 • Eýran ýerli emeli hemrasyny älem giňişligine uçurmaga taýýarlanýar

  Eýran ýerli emeli hemrasyny älem giňişligine uçurmaga taýýarlanýar

  TurkmensNews-  Eýran tabigy serişdeler bilen ekologik we ekerançylyk bilen gözegçilik işlerini amala aşyrjak ýerli emele hemrasyny uçurar Eýranyň döwlet teleýaýlymynyň mälim etmegine görä Aragatnaşyk we maglumatlar tehnlogiýalary ministri Muhammed Jawad Azeri Jehromi paýtagt Tähranda beren beýannamasynda “Ýeňiş” atly gözegçilik hemrasynyň “Simrog” ...

  تاریخ خبر : ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

 • ynsan şekilli Surna 4 adly robot sergä goýuldy

  ynsan şekilli Surna 4 adly robot sergä goýuldy

  TurkmensNews-  ynsan şekilli Surna 4 adly robot Tehran ýokary okuw jaýda sergä goýuldy Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä,bu robot Eýranyň prezidentiniň ylmy we tehnologiýa işleri boýunça orunbasary Surena Sattariň gatnaşmagynda tomaşa goýulandyr. ynsan şekilli bu robot ynsan ýaly ýöräp bilmegiň ýanynda ...

  تاریخ خبر : ۲۳ آذر ۱۳۹۸

 • Pygamberleriň sypatlary 150x150 - Pygamberleriň sypatlary

  Pygamberleriň sypatlary

  Pygamberleriň jaýyz we wajyp bolan sypatlary bardyr. a) Jaýyz bolan sypatlaryHer pygamber ynsandyr. Olar hem ynsan ýaly, dogulýar, ösüp ulalýar, öýlenýär, çagalary bolýar, keselleýär we ölýär.«Biz olary iýmeýän-içmeýän beden kylmadyk. Olar ölümsiz hem däldir», (Enbiýa, 8; Äli Imran, 144).

  تاریخ خبر : ۰۲ آبان ۱۳۹۸

 • تکه 150x150 - Türkmen bedewi: Ahalteke

  Türkmen bedewi: Ahalteke

  Döwürler geçmişde höküm süren kuwwatly galalary we baý şäherleri harabaçylyga öwürdi. Ýöne wagt şöhratly geçmişiň şanly şaýady bolan ahalteke bedewlerine hiç hili täsirini ýetirip bilmedi. Taryhyň çylşyrymly wakalaryna, ýowuz öwrümlerine garamazdan türkmen halky dünýäniň dürli ýurtlarynyň ussat hünärmenleriniň ünsüni özüne ...

  تاریخ خبر : ۰۱ آبان ۱۳۹۸

 • 4bsgfc8392aafd1e8vk 800C450 150x150 - Türkmenistan — Eýran: dostluk we bahar baýramçylyk konserti

  Türkmenistan — Eýran: dostluk we bahar baýramçylyk konserti

  Turkmensnews- Gadymy döwürlerden bäri iki doganlyk halky birleşdirýän Howdan — Bajgyran serhetýaka zolagynda Halkara bahar baýramy — Nowruz güni mynasybetli dabaralaryň çäklerinde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň sungat ussatlarynyň konserti hem-de amaly-haşam önümleriniň bilelikdäki sergi-ýarmarkasy boldy.

  تاریخ خبر : ۱۰ مهر ۱۳۹۸

 • 4bkbc95d97e03aigg7 800C450 150x150 - YLMYŇ ARTYKLYGYNYŇ AKYL JÄHETDEN SUBUTNAMALARY

  YLMYŇ ARTYKLYGYNYŇ AKYL JÄHETDEN SUBUTNAMALARY

  Turkmensnews- Bu bapda ylmyň artyk taraplary we onuň gadyr-gymmaty bilen tanyşmaklyk göz öňünde tutulýar. Ylym göze görünýän maddy zat däldir.

  تاریخ خبر : ۰۵ شهریور ۱۳۹۸