Date : Wednesday, 23 May , 2018

Döredijilik çäresini geçirmek üçin dostlukly ýurduň medeniýet ulgamynyň işgärlerinden we sungat ussatlaryndan ybarat wekilçilikli topar ýurdumyza geler.

Türkiýäniň Medeniýet günleriniň çäklerinde döredijilik işgärleriniň duşuşyklary, doganlyk ýurduň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we fotosuratlaryň sergileri guralar hem-de beýleki çäreler geçiriler.

 

1512150624 1024x637 - 5-6-njy dekabrda Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler

 

Myhmanlar üçin paýtagtymyzyň muzeýlerine we gözel ýerlerine baryp görmegi öz içine alýan medeni maksatnama taýýarlanyldy.

Tags :

Habarlar

Büyük İpek Yolu: Asya’dan Anadolu’ya

Mertebesi belent Ýolbaşçysy ,Aziýa ýurtlary birek-birek bilen köp...

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gämi gurluşyk we abatlaýyş ...

Alp Arslan adyndaky teatrda “Alty gelin” täze oýun goýuldy

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary 2018

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Magtymguly Pyragy (2)

Mgtymguly Pyragy (1)

türkmen şaý—sepleri

türkmenler oraza aýyny gyzykly garşylaýarlar

Türkmenistanyň prezidenti ýurduň harby düzümlerini barlady

Larijani: Amerika birleşen milletler guramasyny ýok etmegiň yzynd...

Ilkinji kofe

Ýewropa ,Kudus ,Ysraýylyň paýtagty bolmagy bilen garşy

Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyna garamazdan Ýewropa bilel...

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Ge...

Söweş sungaty boýunça VII halkara oýunlarynda türkmen pälwanlary ...

Garajaoglan

Döwlet Baştutanymyzyň saýlanan eserleriniň ۱۰-njy tomy çapdan çyk...

Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

propaganda

© All Right Reserved by Turkmens News

UP