محکومیت میلیاردی کارخانه آرد در گلستاناجتماعی-ترکمن نیوز-  مدیرعامل کارخانه آرد محکوم به جزای نقدی میلیاردی گردید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمن های ایران، به نقل از روابط عمومی حکومتی استان گلستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان نمودند: حسب گزارش سازمان صنعت؛معدن وتجارت واداره غله استان گلستان دائربرعرضه خارج ازشبکه گندم به ارزش بیش ازیکصدوشصت وچهارمیلیاردو ودویست وچهل ونه میلیون ودویست وپنجاه هزارریال پرونده ای برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان ارسال ودرشعب تعزیرات حکومتی شهرستان کردکوی موردرسیدگی قرارگرفت

حسن پوردرادامه می افزاید:پرونده پس ازسیرمراحل قانونی واخذنظریه کارشناسی درخصوص عرضه خارج ازشبکه انجام شده وهمچنین سایرقرائن وامارات موجودتخلف انتسابی محرزوثابت تشخیص ونامبرده برابرقانون به پرداخت دوبرابرارزش ریالی تخلف درحق صندوق دولت محکوم گردید.

وی همچنین بیان داشتند:پس ازابلاغ رای غیابی صادرشده ،مدیرعامل کارخانه آردتقاضای واخواهی نموده وازآنجائیکه متهم نسبت به جبران زیان ناشی ازآن با اداره غله تسویه حساب نموده بود رئیس شعبه کردکوی طبق ماده۳۷ وبندج ماده ۳۸ق م ا وبا رعایت ماده۱۹قانون فوق الذکربا یک درجه تخفیف جزای نقدی را به یک میلیاردریال تعیین مینماید.پس ازتقاضای تجدیدنظر توسط مدیرکل تعزیرات حکومتی رای صادره درشعبه تجدیدنظراستان برطبق قانون صادروموردتائیدقرارگرفت.

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۲:۱۳

۱۸ آذر ۱۳۹۷

کد خبر :

41620

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک