آرین منش 300x199 - غیبت‌ها و آفت‌های سال آخر مجلسجواد آرین منش

ســال آخر مجلــس کنونی با شــرایط بســیار ویژه و حســاس کشــور روبه‌رو شــده، به طوری‌که امسال با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و مشــکلاتی شامل نرخ تورم، کاهش رشــد اقتصادی، فاصله طبقاتــی و فقر مواجهیم که اگر با همین آهنگ حرکت کنیم، هر چه به انتخابات مجلــس نزدیک‌تــر می‌شــویم، حجــم مشکلات افزایش پیدا خواهد کرد.

یکــی از آفت‌هــای مجلس‌ها در ســال پایانی، نــگاه نمایندگان بــه حوزه‌های انتخاباتــی اســت؛ بــه ایــن معنــا که فعالیت‌های برخی نمایندگان تحت‌تأثیر انتخابــات آینده با هدف حــذف رقبا و پیــروزی در انتخابات قــرار گرفته و بر همین اساس رفتارهای نمایندگان حالت نمایشی بیشــتری می‌گیرد، به طوری‌که تمایل به خودنمایی به اشــکال گوناگون پیدا می‌کنند.

در همین راســتا شــاهدیم در مواردی، برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس بــرای دیــده شــدن مبادرت بــه طرح ســؤلاتی از وزرا می‌کننــد که ضرورتی نداشــته و نتیجه‌بخش نیست؛ حتی در بیان تذکرات و نطق‌های میان دســتور با نگاه به بیرون سخن می‌گویند، به گونه‌ای که گویا مخاطبشان نه در مجلس بلکه در حوزه انتخابیه است.

از دیگــر آفت‌هایی که معمولاً در ســال پایانی گریبان‌گیر مجلس می‌شود، به حد نصاب نرسیدن جلسات علنی و به خصوص کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی است، به طوری‌که بیشتر کمیسیون‌ها با حداقل اعضا شــکل می‌گیرد و هیچ گونه رغبتی از سوی نمایندگان به فعالیت‌های جدی وجود ندارد.

یکی از دلایل این اســت که نمایندگان بر این نظرند امکان بررســی طرح‌ها در ســال پایانی، بــه دلیل تراکم موضوعات در صحن علنی وجود نداشته و بــه مجالــس بعدی موکول می‌شــود؛ ضمن اینکــه غیبت‌هــای نمایندگان به دلیــل حضور در مناســبت‌های مختلف در حــوزه انتخابیه نیــز انگیزه فعالیت را کاهش می‌دهد.

این رفتارها آثار سوء مضاعف بر عملکرد مجلس خواهد داشــت، چرا که از طرفی مجلــس درگیــر مشــکلات اقتصادی و معیشتی است و از طرف دیگر هزینه‌های سرســام‌آور و میلیاردی مجلس است که هر دقیقه آن هزینه‌های سنگینی بر ملت تحمیل می‌کند کــه باید از هدررفت آن جلوگیری کرد..

به دلایلی که گفته شد اگر دقت و نظارت لازم از ســوی هیئت رئیســه بر عملکرد مجلس در سال پایانی وجود نداشته باشد راندمان مجلس بــه حداقل خود خواهد رسید که این خسران مضاعف برای کشور خواهد بود.

در این زمینه اگر هیئت رئیســه مجلس کنتــرل لازم را داشــته و بــه مــردم درباره حضــور نماینــدگان در صحن و کمیسیون‌ها اطلاع‌رســانی کند، حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه به نوعی ضد تبلیغ محسوب شده، بنابراین نمایندگان تــلاش می‌کنند تــا انضبــاط حضور در جلســات صحن علنی و کمیسیون‌ها را رعایت کننــد؛ البته اهرم دیگر، آیین‌نامه داخلی مجلس اســت کــه می‌تواند نظم را در آن برقــرار کند، در غیر این صورت مجلس مکرر با تأخیر نمایندگان روبه‌رو شده و کمیسیون‌ها نیز به مشکل خواهند خورد.

انتهای پیام/

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۲۳:۰۱

۰۷ شهریور ۱۳۹۸

کد خبر :

60502

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک