زندگی نامه امام اعظم ابوحنیفه رحمه اللهترکمن نیوز:  پیشه‌وری و تجارت امام:
امام(رض)، به دلیل استعناء ذاتی که داشت، از پذیرش وظائف رسمی، آن هم در تحت سلطه غاصبان و ظالمان،اباء ورزید و از رفتن به دربار سلاطین و قبول نمودن مساعدت‌ها و هدایا آنها امتناع ورزید، و آنرا موجب ذلت و خواری و سبب معطل شدن استعدادهای عالی می‌پنداشت. اینجاست که در طول عمر گرانبهایش هیچگاهی متحمل بارسنگین احسان کسی نشده بودند، بدین سبب بود که امام یک شخص راستگو و باجرأت بود و از ملامت ملامت کننده هراسی را برای خود راه نمی داد.
امام اعلای کوفه(ابن بهیره)که یک شخص نامداربود،ازامام خواست که اگرروزی به نزد وی برود،امام درمقابل اوگفت: من اگر باشما ملاقات کنم،صورت آن ازدوحال بیرون نخواهد بود،یاشما ویامن طریق مراعات وسلوک مهربانی رامرعی خواهیم داشت، ودرنتیجه گرفتاردام اغراض ومقاصد خود خواهیم شد،باخظایی بمن ننموده،موردعتاب خویش قرارخواهیدداد که آن راذلت خویش می انگارم. به مال ومنال وزروسیمی که توداری مرااحتیاجی نیست؛وازحکمرانی تونیز اندیشه ندارم،زیرادولتی که به نزد من است،اورااحدی غصب کرده نمیتواند.{۷}
تجارت آزاد وصادقانه امام سبب شده بودکه بحیث یک تجازت پیشه قوی وممتازمطرح ،وامانت داری ودیانت وی باعث گردیده بود که مرجع خاص وعام گردد،پول مشتبه را درخزانه خود نمی گذاشت ومال کسی رابدون موجب تصاحب نمیکرد.

روی آوردن امام به تحصیل علوم:
امام درصباوت خویش مصروف کسب پدری وتجارت آزادبود ،روزی بطرف بازارروان بود،وامام شعبی(رح) یکی ازائمه کوفه اورادید وبه تصوراینکه یکی ازطلاب علوم دینی است،اوراصدازد وپرسید: کجامیروید؟امام گفت: نزدفلان سوداگر، شعبی گفت: من میخواهم بدانم که نزدکدام استاد درس میخوانی؟امام درجواب گفت: تاهنوزدرس نخوانده ام ،شعبی برایش گفت:دروجودتو قابلیت واستعداد عالی رامی بینم، بهتراست مصاحبت علمارا کنی ،امام چون ازقبل آرزوی تحصیل راداشت،توصیه شعبی درقلبش مؤثر افتادوراه تحصیل علوم راپیشه گرفت.{۸
وبعنوان یک تاجرپیشه ماهربادلگرمی کامل وخاطرجمعی به تدریس وتعلیم مشغول شد،درابتداء به شاگردی حلقه درس حماد بن سلیمان شامل شد،چون حماد،ذکاوت،قوه حافظه واستعداد عالی اومتوجه شد،به برتری امام دربین شاگردان پی بردوامام کسب فضیلت کرد.بعدا افتخار نیابت استادی به اوتفویض شد،وبدین ترتیب مدت ده سال وبنابرروایتی مدت(۱۸)سال را درحلقه درس حمادسپری کرد،ودرصدد شد تاخودش حلقه درسی ایجادکند،که به گفته خودش یگانه مانع دراین مورد،لحاظ ادب استاداوحمادبود. اتفاقا حمادمشغول سرپرستی ازاموال یکی ازدوستان نزدیک اوکه دربصره وفات نموده بود،من راجانشین خویش تعین نمود.ومرجع ارباب حاجت طلبه قرارگرفتم،تااینکه حماد درسال(۱۲۰)هـ وفات یافت.
امام نه تنها به مسائل فقهی توجه داشت،بلکه به علم حدیث نیز اشتغال ورزید،زیراضمن انجام تحقیقات علمی،واجتهادات فقهی ،که مطلوب اصلی امام بود،کسب معلومات کافی درعلم حدیث،ازلوازم آن پنداشته میشد.اینجاست که گفته شده است که درکوفه محدثی نبود که امام به نزداوزانونزده باشد،درحالیکه تعدادآنها به ده ها تن میرسید.
ابوالمحاسن الشافعی تعداد شیوخ واساتذه امام را نودوسه تن مرقوم داشته است،وازآن جمله بیست وسه تن آنان تابعین بودند،مانند: امام شعبی،اعمش،سلمه بن کهیل،محارب بن دثار،ابواسحاق عون بن عبدالله،سماک بن حرب،منصوربن المعمر،ابراهیم بن محمد،عدی بن ثابت الأنصاری،عطاء بن سائب،موسی بن ابی عائشة وغیره میباشند.{۹
بعضی ازعلماء تعدادشیوخ امام راکم ازکم چهارهزار محدث روایت نموده اند،اماقول اصح آن است،که شیوخ امام،استقصاء نگردیده،تعدادآنها بیشترازاین عدد میباشد.
امام به تنهائی(۲۱۵)حدیث راروایت نموده است،وروایات اوطورمشترک باسائرائمه بیشترازاین است،درمسند امام به تعداد(۱۱۸)حدیث ذکرگردیده که همه آنها درمورد نمازوارداست.وابوالمؤید محمد بن محمود احادیث روایت شده توسط امام را،جمع آوری نموده است.{۱۰
کارامام به تدریج بالامیگیرد حتی اینکه بااستادان خودنیزدربعضی مواردمخالفت علمی نموده وحتی اینکه به مرتبه اجتهادرسید؛ومرجع علمی برای علماءوطلاب ازاطراف واکناف جهان قرارگرفت؛وازمکه،مدینه،دمشق،بصره،موصل،جزیره،نصیبین،امله،مصر،یمن،بحرین،بغداد،اهواز،کرمان،اصفهان،حلوان ، نهاوند، طوس، طبرستان، جرجان، نیشاپور،سرخس،بخارا،سمرقند،کابل،
هرات،ترمذ،وغیره شهرهای دورونزدیک جهان به اومراجعه صورت میگرفت.

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۸:۰۰

۰۲ مرداد ۱۳۹۹

کد خبر :

79608

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک