«مساله انتخابات» در شرایط این روزها و ...ترکمن نیوز: دکتر رشید نافعی در یادداشت خود درباره انتخابات چنین نوشت:

شهرستان آق قلا می رود تا دو سکانس از سناریوی انتخابات مجلس را پشت سر بگذارد که در سکانس اول تنها یک کاندید از طایفه یولما مانده بود که در سناریو دوم با اضافه شدن ۴ نفر دیگر یکی از طایفه صحنه از ضلع غربی شهرستان روستای چین سولی ، پاقغا ،یئلغئائ از ضلع شرقی به طایفه یولما از ضلع شمالی شهرستان اضافه شدند.

بنابراین در سکانس دوم پازل ناقص تکمیل گردیده است اما این قلم حضور نیرویی از ضلع خالی مانده جنوبی را به پای بی اطلاعی این قلم و به قضاوت خوانندگان می سپارد.
با این مجمل که خوانندگان حدیث مفصل خواهند خواند یا نه؟ شقوق زیرین در آق قلا به دیده تفکر احساس میگرد.
الف: در شهرستان آق قلا احساس میگردد هنوز مردم در فضای کنونی اشتیاقی برای صحبت از انتخابات ندارند دلیل عمده اش شاید از نتیجه تکراری و ادواری نا امید شده باشند.
ب.هیچ احساس برتری و تفاوتی برای هیچ کدام از کاندیداهای موجود قائل نیستند و هیچ کدام از آنها را از قابلیت موج آفرینی به شمار نمی آورند .
ح. برای گروه ها وفعالین موجود در آق قلا چه در فضای مجازی و واقعی به نفع هیج کاندیدایی نقش و تاثیر آنچنانی قائل نیستند و در مورد فعالیت برای کاندیداهای بومی و غیر بومی توسط این گروهها بی تفاوتند و بیشتر اینگونه حرکتها را در راستای منافع شخصی تفسیر و تاویل میکنند تا منفعت عمومی!
د. عده ای ازنخبگان و جوانان در شهرستان اعتقاد دارند که گسیل یک نماینده از این شهرستان را به نفع گذار به دوره جدید روشنفکری میدانند چرا که طی سالیان گذشته به عنوان یک تابو در گلو مانده در اذهان جامعه رسوب کرده است و این قلم برای موفقیت آن عزیزان آرزوی توفیق و همیاری مینماید.

انتشار دهنده : Besya
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۰:۱۷

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

کد خبر :

69195

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک