سلسله یادداشت های انتخاباتی (شماره 21)

.jpg - اجماع و سهم خواهی، بازی دوسر باختتورکمن نیوز ب) چیدمان نیروهای سیاسی و اجتماعی غیر ترکمن

در اردوگاه غیر ترکمن ، شرایط و مواضع نیروهای موثر در روند انتخابات چندان پیچیده نیست و از طرفی وبا توجه به کناره گیری آقایان عباسی و اسدا…پور، افرادی که رقابت نفس گیری باهم دارند،به دونفر ختم می شود: آقایان رسول صلاحی و فرهاد شیبک .

دراردوگاه غیر ترکمن ، دو موضوع در نتایج انتخابات اثر گذار است
موضول اول مواضع پدر خوانده ها و صاحبان سرمایه است و موضوع دوم سهم خواهی یکی از اقشار ساکن درگنبد از دیگر اقشار است.

فرض کنیم که سهم خواهی را دیگر اقشار بپذیرند و همه اقشار غیر ترکمن از کاندیدای خاصی حمایت کنند و پیروزی وی را مهیا نمایند؛ چه اتفافی خواهد افتاد؟ در این صورت آیا غیر ترکمن ها می توانند بگویند که برنده انتخابات هستند ؟

اگر سهم خواهی یکی از قشرها در چند روز باقی مانده به انتخابات مورد پذیرش اقشار دیگر قرار گیرد و به نوعی اجماعی صورت گیرد که بواسطه آن یکی از داوطلبین مطرح این دوره انصراف دهد، جبهه غیر ترکمن پیروز انتخابات مجلس خواهد شد؛عین دوره نهم مجلس شودای اسلامی .

درصورت اجرای اجماع مصلحتی که منجر به پیروزی کاندیدای غیر ترکمن شود، نیروهای غیر ترکمن نمی توانند ادعا کنند که پیروز انتخابات شدند و طرع مقابل و ترکمن بازنده انتخابات .به سخن دیگر نیروهای ترکمن و غیر تر کمن هر دو بازنده بازی هستند؛ دقیقا عین حالتی که کاندیداهای ترکمن روی یک فرد اجماع کنند و بقیه کاندیداها انصراف دهند.

بر حسب تجرببات قبلی هرگاه در بین نیروها و کاندیداهای ترکمن و غیر ترکمن اجماعی صورت گرفته ، صندلی مجلس به نیروهای ائتلافی تعلق گرفته است ولی چرا اجماع مناسب نیست و بازی دوسر باخت می باشد؟

در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی ،بر اساس توافقاتی که برخی از آقایان با کاندیداهای آن دوره سلیمان عباسی و یکی از کاندیدای سیستانی انجام دادند و در راستای این توافقات آقای عباسی راهی مجلس شد و کاندیدای سیستانی باز ماند؛ دراین دوره اگر قشری انتظار داشته باشد که همان رفتار و توافق دوره نهم در این دوره هم تکرار شود، انتظار نامعقولی است .

اگر رویه سهم خواهی اقشار از دیگر قشرهای ساکن گنبد ادامه دار باشد(با استناد به توافق بد در دروه نهم مجلس شورای اسلامی ) در انتخابات دوره بعد طببعی است که همین خواسته را قشری دیگر از اقشار ساکن در گنبد مطرح کنند و سهم بخواهند. درواقع سهم خواهی و انتظار حمایت همه اقشار از نماینده یک قشر، انتخابات را به چالش می کشد و انتخاب اصلح ترین فرد توسط مردم ، مسیرش مهیا نمی شود.

چکیده : اجماع گزینه ای است که در انتخابات شورای شهر و انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی ترکمن اجرا شده است. ولی اجماع به لحاظ اینکه بر اساس شکت نخوردن و به عبارتی پیروز شدن بنا شده است، نمی توان نامزد پیروز را اصلح ترین کاندیدا تلقی نمود.

سهم خواهی نیز به اجماع مصلحتی ختم می شود که از سوی نیروهای سیاسی واجتماعی غیر ترکمن ممکن است اجرا شود ولی اجماع اجباری از سوی جبهه ترکمن و اجماع مصلحتی از سوی جبهه غیر ترکمن ، زمینه های انتخابات آزاد و فراقومیتی را مخدوش می کند و کاندیدای شایسته و توانمند را به حاشیه می راند.

 

✍️ شکور زیرک/روزنامه نگار – کارشناس ارشد علوم سیاسی

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۲:۱۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

کد خبر :

69938

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک