أمهات المؤمنين - مادران مؤمنانخواندنیها-ترکمن نیوز-  سيرت امهات المؤمنين را به عنوان شكوفه هايی معطر به نوجوانان ودوست داران سيرت زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم تقديم می كنيم تا آنها در زندگی برای خود از آنها الهام بگيرند واز صحنه های بزرگ زندگی زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم درس بياموزند.

از خداوند می خواهيم كه عمل ما را بپذيرد و به نويسنده و ناشر اين كتاب پاداش نيكو بدهد. سلام و درود بی پايان نثار روح همه امهات المؤمنين باد.

امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر صلی الله عليه وسلم هستند وهمه مورد تجليل واحترام امت می باشند و از آن جا كه مادر مسلمين هستند بعد از درگذشت پيامبر صلی الله عليه وسلم با كسی ديگر ازدواج نكردند.

امهات المؤمنين (مادران مؤمنان) همسران پيامبر صلی الله عليه وسلم هستند كه تعدادشان يازده زن بوده است  كه شش تا قريشی وچهار عرب (غير قريشی) ويك غير عرب بوده است، همسران قريشی پيامبر صلی الله عليه وسلم عبارت از:
۱-خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزيز بن قصی بن كلاب.
۲-عايشه دختر ابوبكر صديق بن ابی قحافه.
۳-حفصه دختر عمر بن خطاب.
۴-ام حبيبه دختر ابوسفيان، اسمش رمله هست.
۵-ام سلمه دختر اميه بن سهيل.
۶-سوده دختر زمعه.

وامهات المؤمنين عرب كه از قبيله قريش نيستند عبارت اند از:
۱-زينب دختر جحش بن رئاب بن اسد بن خزيمه.
۲-ميمونه دختر حارث بن حزن ابن قيس بن غيلان الهلاليه.
۳-زينب دختر حزيمه بن حارث ابن قيس الهلاليه.
۴-جويريه دختر حارث بن ابی ضرار، از بنی مصطلق.
اما تنها همسر پيامبر صلی الله عليه وسلم كه عرب نيست صفيه دختر حيی بن اخطب كه از قبيله بنونظير است.

اينها ازواج پيامبر صلی الله عليه وسلم ومادر همه مؤمنين اند وضمناً اولين زنی كه پيامبر صلی الله عليه وسلم او را به همسری برگزيد خديجه بود و تا زمانی كه خديجه زنده بود پيامبر صلی الله عليه وسلم با زنی ديگر ازدواج نكرد. بعد از درگذشت خديجه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم در مكه با سوده ازدواج نمود وبعد از آن دو سال قبل از هجرت، عايشه را به عقد خويش درآورد، ودر سال دوم هجری بعد از واقعه جنگ بدر با ام سلمه ازدواج نمود، سپس حفصه را به همسری برگزيد ودر سال سوم هجری زينب دختر جحش نيز در زمره همسران آن حضرت صلی الله عليه وسلم قرارگرفت، در سال پنجم هجری با جويريه ازدواج كرد ودر سال ششم هجری ام حبيبه نيز به امهات المؤمنين اضافه وبه شرف همسری پيامبر مفتخر گرديد، بعد رسول اكرم صلی الله عليه وسلم با صفيه وميمونه دختر حارث و سپس با زينب دختر خزيمه ازدواج نمود.

پيامبر اكرم صلی الله عليه وسلم با همسرانش با اخلاق خوب ومهربانی رفتار می كرد، وقتی كه از عايشه پرسيده شد كه اخلاق پيامبر صلی الله عليه وسلم با خانواده اش چگونه بوده است؟

گفت: اخلاق پيامبر صلی الله عليه وسلم از همه مردم بهتر بود، او ناسزا وسخن زشت به زبان نمی آورد، ودر بازارها فرياد وپرخاش نمی نمود، و بدی را با بدی پاسخ نمی داد بلكه گذشت می نمود ومی بخشيد.

ونير حضرت عايشه گفت: او مانند يكی از شما مردان بود، كه با زنانش به خلوت می نشست، اما بهترين ومهربان ترين وخوش اخلاق ترين شوهری بود، همواره لبخند بر لبانش نقش می بست.

اينگونه رسول اكرم صلی الله عليه وسلم با بزرگواری ونرم خوئی با زنانش رفتار می نمود، همواره لبخند پرمهر وعطوفت آن حضرت صلی الله عليه وسلم بر چهره همسرانش، زندگی را برايشان زيبا می نمود، آنها نيز او را زياد دوست می داشتند تا جايی كه اين محبت به رشك بردن وغيرت ورزيدن می انجاميد. روايت است كه يكی از همسران پيامبر صلی الله عليه وسلم بنام صفيه دختر حيی بن اخطب غذايی لذيذ می پزد و آن را در ظرفی برای پيامبر صلی الله عليه وسلم می فرستد. حضرت عايشه نيز غذا آماده كرده ودر ظرفی می گذارد، ناگهان می بيند كه غذای صفيه قبل از غذای او به پيامبر صلی الله عليه وسلم رسيده است، عايشه ظرف غذای او را به زمين می كوبد، ظرف می شكند و دوتكه می شود، پيامبر صلی الله عليه وسلم دوتكه ظرف را بر می دارد وبه همديگر می چسباند و به اطرافيان می گويد: بخوريد غيرت مادرتان جوش كرده است. بعد از صرف غذا رسول اكرم صلی الله عليه وسلم ظرف عايشه را برای صفيه می فرستد وظرف شكسته را درخانه عايشه نگهداری می نمايد و می گويد: «غذا در برابر غذا، وظرف در برابر ظرف».

حضرت عايشه متوجه می شود كه بر اثر جوش غيرت و رشک بردن مرتكب چنين كاری شده است به پيامبر صلی الله عليه وسلم می گويد: «كفاره كاری كه كردم چيست؟ پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: ظرفی مانند همان ظرف وغذايی مانند آن غذا، اشتباه تو را جبران می كند».

و رسول اكرم صلی الله عليه وسلم در خانه، كارهايش را خودش انجام می داد و همه كارها را برای زنان نمی گذاشت، گوسفند می دوشيد، لباسش را می دوخت وبرای خود و همسرانش كار می نمود وچون وقت نماز فرا می رسيد برای ادای نماز بلند می شد وخانه را به سوی مسجد ترك می گفت.

واين چنين زنان شريف ونجيب پيامبر صلی الله عليه وسلم در خانه پيامبر زندگی بسر كردند كه تا زمانی او زنده بود كانون خانواده اش گرم و فضای آن را محبت پركرده بود وزنان پيامبر صلی الله عليه وسلم احساس خوشبختی می نمودند، وبعد از درگذشت پيامبر صلی الله عليه وسلم همسران آن حضرت، صبر و قناعت را پيشه نموده وبه زندگی خود ادامه دادند.

تأليف: عبدالمنعم هاشمی – الكويت
آماده سازی: عبا آخوند محمدنژاد/اساس نیوز

انتشار دهنده : Medeniyet
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۱:۳۴

۰۵ فروردین ۱۳۹۸

کد خبر :

49853

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک